Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

O nas

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez Ks. Arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.

Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum ma być formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

To konkretne spotkanie z historią porusza do głębi prawie każdego. Poprzez stworzenie w naszym domu atmosfery otwartości, przyjaźni i spokoju pragniemy pomóc naszym gościom przeżyć ten czas. Na życzenie pomagamy przy planowaniu programu pobytu, kontaktujemy ich z miejscem pamięci, spotykamy się z nimi, rozmawiamy.

 

jp2
„Spo­śród wie­lo­ra­kich i­nicja­tyw, jakie w duchu So­boru po­dej­mowa­ne są dzi­siaj na rzecz dia­lo­gu ży­dow­sko-chrze­ści­jań­skie­go, pra­gnę wska­zać na po­wsta­ją­cy w Pol­sce o­śro­dek in­for­ma­cji, wy­cho­wa­nia, spo­tkań i mo­dli­twy.
Ma on słu­żyć ba­da­niom nad Shoah oraz nad mar­ty­ro­logią na­ro­du pol­skie­go i in­nych na­ro­dów eu­ro­pej­skich w o­kre­sie na­ro­dowe­go so­cja­li­zmu, a także du­cho­wej kon­fron­ta­cji z tymi pro­ble­ma­mi.
Na­le­ży sobie ży­czyć, aby przy­niósł ob­fi­te owoce i mógł sta­no­wić wzór rów­nież dla in­nych na­ro­dów”. Jan Paweł II, 24.06.1988

Spotkania z byłymi więźniami pokazują ludzką twarz cierpienia, ale i odpowiedzialność za przyszłość. O ile jest to możliwe, pomagamy przy nawiązaniu z nimi kontaktów.
Spotkania z młodzieżą różnych narodów uświadamiają nam żywy wymiar naszej „odpowiedzialności po Auschwitz”. Organizujemy międzynarodowe i międzyreligijne seminaria. Odbywają się w Centrum spotkania z byłymi więźniami, chrześcijańskimi i żydowskimi, z młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, jak i z innych krajów, z profesorami, księżmi, rabinami. Prosty fakt, że wspólnie zwiedzaliśmy teren byłego obozu i słuchaliśmy świadectw tych, którzy go przeżyli, był ważnym doświadczeniem.
Auschwitz było miejscem zniszczenia stosunków międzyludzkich. To ta największa rana, która krwawi po dzień dzisiejszy... Dlatego najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie zaufania „po Auschwitz” tak, aby było możliwym otwarcie się na siebie bez strachu, słuchanie siebie nawzajem i dawanie sobie świadectwa. Stworzenie takiego „kredytu zaufania” jest naszym głównym zadaniem.

Dialog i tożsamość przynależą do siebie. Proponujemy udział w religijnych dniach skupienia. Spotkanie z „Auschwitz” wywołuje pytania o Boga, zło, powołanie, odpowiedzialność, winę, wybaczenie, i o stosunki chrześcijańsko-żydowskie. W tym miejscu natrafiamy także na wielkie świadectwa wiary i zwycięstwa godności ludzkiej. W ostatnich latach postać Edyty Stein i wzór Jana Pawła II stały się szczególnie ważne w tym kontekście. Modlitwa, także w ramach spotkań międzyreligijnych, napełni nas nadzieją.

Na­szym ma­rze­niem jest to, aby lu­dzie, któ­rzy od­wie­dza­ją Oświę­cim i kon­fron­tu­ją się z tymi strasz­ny­mi wspo­mnie­nia­mi, do­świad­czy­li rów­nież po­zy­tyw­ne­go prze­ka­zu pły­ną­ce­go z tego miej­sca na­peł­nio­nego wza­jem­nym sza­cun­kiem i nową na­dzie­ją.

Serdecznie zapraszamy do Oświęcimia na skupienie i spotkania, na modlitwę i współpracę.

Ks. Manfred Deselaers Ks. Jan Nowak

 

benedict


Bogu niech będą dzię­ki, że o­czysz­cza­nie pa­mię­ci, do któ­re­go wzywa nas to miej­sce, rodzi tu także wiele i­nicja­tyw, które mają na celu prze­ciw­sta­wia­nie się złu i przy­czy­nia­nie się do bu­do­wa­nia dobra. Przed chwi­lą mia­łem o­ka­zję po­bło­gosła­wić Cen­trum Dia­lo­gu i Mo­dli­twy. […] Mo­że­my więc mieć na­dzie­ję, że z miej­sca kaźni bę­dzie wy­ra­stać i doj­rze­wać kon­struk­tyw­na re­flek­sja, i że pa­mięć prze­szło­ści po­może prze­ciw­sta­wiać się złu i spra­wiać, że za­try­um­fuje mi­łość.

Benedykt XVI, 28.05.2006

 

 

„Cywilizacja miłości" - Film Christopha Wolfa o Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 2009, 20 min.

 

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2022 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies